Gratis Joomla Template by FatCow Review

Hikmetli Sözler

Kategori: herkonudan sözler

 ''Gerçek olan da şu ki: Yemek ve giymek işlerinde, hatta bütün işlerde orta hal üzere bulunmak iyidir; cidden güzeldir.''

İmam-ı Rabbani (ks)

Mektubat-ı Şerif  M.313


Sen Ahmedü Mahmûd u Muhammedsin Efendim
Hak'dan bize Sultân-ı müeyyedsin Efendim!

Şeyh Galip


 

 

Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât
Mütevâzi olanı rahmet-i rahmân büyütür. 


“Adaletle bulan halk içre şöhret
Unutulmaz ilâ yevmi’l-kıyamet.”

 

(Molla cami)

 


 


“Zulümkârlık dağıtır, berbat eder ülkeyi
Adâlet saadetle âbâd eder ülkeyi.”

 

(Genceli Nizami)

 

 


 


“Halkı rencîde eden âlemde
Kendi rencîde olur son demde”

 

(Şeyhülislam Yahya Efendi)

 

 


 


Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya
Sebepler halk eder Hâlık, kerem bâbın kapatmaz ya.
Benim Hakk’a münacâtım değildir rızk için hâşâ
Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya.

(Erzurumlu İbrahim Hakkı)


 


"Mülk-ü dünya kimseye bâkî değil, akıbet berbad olur.
Ey Muhibbî, Şöyle farz et kim Süleyman olmuşuz."

 

(Kanuni Sultan Süleyman)

 


 

Er odur ki dünyada koya bir eser,
Esersiz kişinin yerinde yerler eser.

 

Barbaros Hayrettin Paşa 

Revâdır gerçi öldürmek yılanı,
Derviş isen incitme canı.

 

Mârifetnâme’den


 

Mert olan kizbe tenezzül etmez,
Zillet-i kizbe tahammül etmez.

 

Nâbi


 

Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu?
Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu.


 

Sanma Şahım Herkesi sen Sâdıkane Yar olur,
Herkesi sen dost mu sandın Belki o Ağyar olur,
Sadıkane Belki O Alemde bir Dildar olur,
Yar olur Ağyar olur Dildar olur Serdar olur.

 

Yavuz Sultan Selim Han


 

Dime kim mürdedir, bunda nice derman ola
Ruh şimşir-i Hüdadır ten gılaf olmuş ona
Dahi a’la kar eder, bir tığ ki, üryan ola....

 

Akşemseddin hazretleri


 

Atılma dur, sühan-ı ehl-i hâli anlamadan, Cevâba etme tasaddî suâli anlamadan.

 

Nâcî


 

Hak tecelli eyleyince her işi âsân eder,
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder.

 

Lâ Edri


 

Erişir menzil-i maksûduna âheste giden.
Tîz-reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır,


 

Fâriğ ol aybın gözetme kimsenin,
Tâ ki Hakk setreyleye aybın senin.

 

Lâ edrî


 

Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr
Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim 

Ahmet Paşa


 

Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl

Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim

Fuzuli


 

Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş
Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş.

Yavuz Sultan Selim


 

Kendi kendine ettiğin âdem

Bir yere gelse idemez âlem.

Adlî


 

"Kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi”

 

Ruşeni


 

Cümleler doğrudur sen doğru isen

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

 

Yunus Emre


 

Yürü deryadil olup eyle tahammül yoksa
Rüzgârın önüne düşmeyen âdem yorulur

 

Lâedri


 

İhtiyârımla aceb ben hiç olur muydum tabîb,
Ger bileydim âlemin bunca devâsız derdini

 

Lâ Edrî


 

Erbab-ı fazlü marifet olmazdı muteber
Herkes cihanda olsa eğer sahib-i hüner.

 

Sâmih


 

Tevbe Yâ Rabb hatâ râhına gittiklerime,
Bilip ettiklerime,  bilmeyip ettiklerime.

 

Nizamettin


 

Meşveretsiz kim ki bir iş işleye
Şol nedamet parmağın çok dişleye.

 

Zarifî

 

 


 

 

Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne
Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne.

 

La edri


 

Nadir bulunur tıyneti kamilde kusur
Kem mayeden eyler ne ki eylerse zuhur

 

Ragıb Paşa


 

Leb zikirde amma ki gönül fikr-i cihanda

 

Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid.

 

Nâbî


 

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakki kötektir.

 

Ziya Paşa


 

Yâri bil, ağyârı bil aklın başında var iken
Fevt-i fursat eyleme fursat yedinde var iken.

 

Dertli


 

İlim bir lücce-i bî sâhildir.
Anda âlim geçinen câhildir.

 

Nabî


 

Bir hurûşuyla eder bin hâne–i ikbâli pest
Ehl–i derdin seyl–i eşk–i inkisârın görmüşüz

 

Nabî


 

Zülfünün zencirine bend eyledi şahım beni
Kulluğundan etmesin âzâd Allahım beni

 

Fatih Sultan Mehmet Han


 

Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var,
Ne dergâhı Huda'dan maada bir ilticamız var.

 

Nefi


 

Aşk derdinin devası kâbil-i derman değil
Terk-i can derler bu derdin mûteber dermanına

 

Fuzûlî


 

Nîk ü bed herkes bulur âlemde bir gün ettiğin,
Kendi çekmezse cezâ mîrâs kalır evlâdına"

 

Ziya Paşa


 

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi


 

Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz.
Biz neşatında gammında rüzgârın görmüşüz.

 

Nabi


 

Kim kaçar yalvarmadan dildâra amma neylesün
Aşık-ı şeyda niyaz ettikçe dilber naz ider

 

Şeyhülislam Yahya


 

Dünyanın fenalığı,içine dönmen için
Anlamak vakit alıyor bilmem niçin?

Akif Cemil


 

Keştî-yi gam her gece kalb-i çâkimden geçer
Fâtihan-hân olmaya yâr, sanki hâkimden geçer

Cahit Külebi


 

O Yüz, her hattı tevhid kaleminden bir satır;
O Yüz ki göz değince Allah'ı hatırlatır

Necip Fazıl Kısakürek


 

Mâzi ile müstakbale sarf eyleme ömrü
Hâl ehl-i için hiçbiri mahsûd değildir.

Lâ Edrî


 

Sıdk-u ihlâs ile ver kim sadakat,
Malına, ömrüne gelsün berekât.

Vehbi


 

Halk-ı cihân lütf ile hep şâd olur.
Bir söz ile bir gönül âbâd olur.

Azeri


 

Ey çeşm-i hakâretle bakan merd-i fakire,
Ol fakr ile fahr eyleyen ol şahı unutma.

Şemsi


 

Arif isen bir gül yeter kokmağa

Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.

 

La edri


 

Ehl-i diliz felekte safâmız budur bizim,
Tuttuk râh-ı savabı hatamız budur bizim.

 

Lâ Edrî


 

Mizâna vur görüştüğün ihvânı ibtidal.
Rehber zannetiğin rehzen olmasın.


 

Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nîmet-i Bâri
Habib-i Ekrem’in yârı, Ebâ Eyyûb el-Ensâri.

 

Lâ Edrî


 

Âlemde gönül var mı ki onda elem olmaz,
Âdem bulunur mu ki derûnunda gâm olmaz.

 

Bedri Dede


 

Ahir toprak olur bu tenler,
Bilmem neye kibreder, edenler.

 

Lâ Edrî


 

Yürü deryadil olup eyle tahammül yoksa
Rüzgârın önüne düşmeyen âdem yorulur

 

Lâedri


 

Turfe dükkân-ı hikemdir bu kühen tâk-ı felek
Ne ararsan bulunur derde devâdan gayrı

 

Ragıp Paşa


 

Dün öldü, bugün ise, sanki can çekişmede,
Yarın henüz doğmadı, doğmayacak belki de.
Bisr-i Hafi


 

İtme halka satacak ilme heves,
Eyleme beyhude tazyî-i nefes


 

Bedbaht ona derler ki elinde cühelânın,
Kahr olmak için kesb-i kemâl ü hüner eyler.

 

Lâ Edrî


 

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
kılma derdime derman kim helakum zehri dermanundadur."
Fuzuli


 

Giceler tevhidi elden koma her dem zâkir ol
Rûz-i mahşer derdüne oldur devâ iden hemin

Zikr u tevhid ile gel kalbini mesrûr eyle
Kalmasun dilde keder, zulmetini dûr eyle.

Kânûnî


 

Eyleme ehl-i salâha ta’ni
Söyleme cehl ile mâlâyani

Taşlıcalı Yahya


 

Mâsivâdan el yuyup mahlûktan ümmidi kes
Virdin olsun her nefes:Allâh bes, bâki heves

Nâbî


 

Külahın sat, yine lâkin yokuncul olma nâmerde,
Yeter ki kelle sağ olsun,Külah lazım değil merde.

 

Sultan Üçüncü Ahmet Hân


 

''Kemdürür yoksulluktan nicelerin varlığı
Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı''


 

Elini bohçalı görse gel içeri buyur derler
Elini bohçasız görse efendi uyur derler

( İ.H.Erzurumi ks.)


 

Atâ vü lütf u kerem sana kaldı sultanım
Muradımız ne ise hâk-i pâye söylendi

 

Laedri


 

Kanadı çıksa mûrun sanır ki beşarettir,
Ve-lik fehmeylemez zevaline işarettir.

La Edri


Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur.

Hz. Ebu Bekir (rh)


Haksızlığın önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Hz. Ali (rh)


Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez.

Lao Tzu


Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Fatih Sultan Mehmed


Korkunun kaynağı daime cehalettir.

EmersonGeçmişi hiç dert etmeyeceksin,

Kendini hep yeni doğmuş sayacaksın,

Her yeni gün, sana ne istediğini söyleyecektir...

Kendi işinden zevk alacaksın,

Başkalarının yaptıklarına değer vereceksin,

En küçük şey senin canını sıkmak ister...

Sen ise hep gününü gün edeceksin,

En önemlisi hiç kimseden nefret etmeyip,

Yarını Yaradana bırakacaksın...

Goethe

Gösterim: 19997