Gratis Joomla Template by FatCow Review

İslami sanatlarda müstesna bir gelenek: Hilye

Kategori: Türk Sanatları
İslami sanatlarda müstesna bir gelenek: Hilye"Hilye", hat sanatında Peygamberimizin görüşünü anlatan Hadis-i Şerif ile dört halifesi ve torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'in isimleri bulunan güzel hatlarla yazılmış levhaları ifadede kullanılmaktadır

Dünya tarihinin bilinen dönemlerinden itibaren kavimler çeşitli yazılar icad ederek iletişimlerde yazıyı önemli bir vasıta olarak kullanmışlardı. Yazı bulununcaya kadar geçen zamanda topluluklar öncelikle çeşitli motifleri iletişim/yazı vasıtası olarak seçmişlerdi. Bugün için tarihi değeri oldukça yüksek olan bu araçlar, çeşitli dönemlerde değişkenlik arz ederek gelişim sağlamış; zamana ve ihtiyaca göre ilerlemiş ya da gerilemiştir.

Devamını oku...

Osmanlı'nın unutulmuş objeleri

Kategori: Türk Sanatları
Beşgen bir kutuda Kurân-ı Kerim, dirhemler, buhurdanlar, fenerler, hattat makasları... Marifetin iltifata tâbi olduğu zamanlardan kalanlar Osmanlı'da Günlük Yaşam Nesneleri kitabında toplandı

Osmanlı toplumunda gündelik yaşam detaylarını bir araya getiren kitap M. Şinasi Acar tarafından hazırlandı. Hayata dair her detayın düşünüldüğü eser, takvimlerden koyun saatlerine, terazilerden rubu tahtalarına, buhurdan ve gülâbdanlardan, körüklü fenerlere, kemer tokalarından, dikiş nakış araçlarına, mühürlerden kamış kalem ve kalemtıraşlara, hokka ve divitlerden elyazması kitaplara, sancak Kurânlarından rahle ve çekmecelere, ferman ve beratlardan kale anahtarlarına, çok sayıda nesneyi bir arada sunuyor.

Devamını oku...

Ruhları okşayan hendese; hat

Kategori: Türk Sanatları
Ruhları okşayan hendese; hatİslam medeniyetinin kendine has sanat dallarından olan hat'ın geçmişi, Arap alfabesinin tarihiyle irtibatlıdır. Câhiliye devrinde sadece dik ve köşeli iki yazı tipi varken, çeşitli yazı biçimleri ise çok sonraları ortaya çıktı

İslam medeniyetinin kendine has sanat dallarından biri şüphesiz hat sanatıdır. Hat kelimesi Arapça çizgi anlamına gelir. El ile yazılan sanatsal yazılar "hüsn-i hat" (güzel yazı) tabir edilir. Arapça harfler ile teşkil edilen bu sanatın geçmişi, Arap alfabesinin tarihiyle irtibatlıdır. Câhiliye devrinde "cezm" ve "meşk" diye adlandırılan dik ve köşeli iki yazı tipi vardı.

Devamını oku...

Tuğralı Gümüşler

Kategori: Türk Sanatları

Osmanlılar’da gümüşten imal edilmiş her türlü eşyanın üzerine devrin sultanlarının tuğrasını vurma geleneği oldukça eskidir. Araştırmalarım sırasında yaptığım tespitlere göre bulabildiğim en eski damga örneği, II. Beyazıd’a aittir.

II. Beyazıd’den VI. Mehmet Vahdedin’e kadar başa geçen 29 padişahta ancak 20’sinin tuğrasını taşıyan gümüş eşyalara rastladım. Bu rarad, II. Bayezıd’ın babası Fatih Sultan Mehmed’in tuğrasını taşıyan 15 dirhemlik bronz bir ağırlığın bulunmasını,

gümüşlerde de aynı tip bir damga ile damgalanıp kullanıldığını gösteren bir delil sayabiliriz

Devamını oku...

Osmanlı Fermanları

Kategori: Türk Sanatları

Farsça  buyurmak , emretmek   mastarından türetilen ferman kelimesi sözlükte emir, emirname, buyruk, hükümdar alameti gibi anlamlar ifade eder. Terim olarak ferman, yapılması gereken bir iş, ifa   edilmesi   gereken  bir  görev  için  hükümdar  tarafından  verilen ve hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emirdir.

Fermanlar umumiyetle hükümranlığın ve saltanatın bir nişanesi olarak, altın yaldız ve muhtelif renk ve motiflerle süslenmiş oldukları gibi, süs ve yaldızdan uzak, sade de olabilirler.

Bir ferman metni incelendiğinde, şu önemli unsurlar göze  çarpar  :

a. Davet (dua) formülü fermana başlanırken en üstte yer alan ve ‘’Allah’ın adıyla’’ işe başlanıldığına dair bir yazıdır ki bu yazı, fermanlarda genellikle ‘’hu’’ veya ‘’hüve’’ şeklinde yazılmıştır.

Devamını oku...

İslâm sanatlarında eskimeyen gelenek: İcazetnameler

Kategori: Türk Sanatları

İslâm sanatlarında eskimeyen gelenek: İcazetnamelerKlasik İslâm-Türk sanatlarında müsaade, izin, onay ve ruhsat manalarında kullanılan icazetin ayrı bir önemi var. Günümüzde hat sanatı başta olmak üzere, ebru, minyatür ve tezhip sanatlarında maharetini izhar eden talebeler için hususi merasimlerle icazetnameleri takdim ediliyor.

Osmanlı asırlarında devlet yöneticilerinin sanatkârlara ayrı bir önem atfettiği herkesin malumu. Bilindiği üzere dönemin padişahı II. Mustafa, Hafız Osman Efendi'ye çok hürmet gösterir; yazı yazarken hokkasını tutarmış.

Devamını oku...